Kodeks drogowy art 92

Wątki
 
Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach....

Temat: Dziwny Mandat? Naprawde dziwny i za co??
pisze "niezastosowanie sie do sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych(czerwone swiatło) art. 97 kw". Według taryfikatora kara jaka powinienem poniesc za to wykroczenie jest z art.art. 92 § 1 lub art. 90 "Niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych dotyczących ruchu pieszych" i wynosi 50zł. I co mam w tej sytuacji teraz zrobic??. Acha a czy mandat bez "stempla dziennego jest wazny??....
Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=125968Temat: Debile kierownicy
by pytać w Wydziale infrastruktury umig. A tak do parkingu to naruszenie art. 49 ust 2 pkt2 kodeksu drogowego czyli zabrania sie postoju w miejscu utrudniającym dostep do innego prawidłowo zaparkowanego...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=13001


Temat: problemy z policją !!!
" />Za ciągnięcie materaca na holu na bank nie grozi zatrzymanie prawa jazdy. Zatrzymać prawko morze sąd za art. 86 par 1 (stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym) art. 87 par 1 i 2 ( jazda po pijaku), 92 par. 2 (nie zatrzymanie się do kontroli drogowej), 93 par. 1 KW (nie udzielenie pomocy przez uczestnika wypadku drogowego) oraz ich "odpowiedniki" w Kodeksie...
Źródło: sulkowski.kei.pl/forum_zeglarskie/viewtopic.php?t=5340


Temat: Kontrola drogowa-opuszczenie pojazdu
" /> ">Jeżeli odmówię opuszczenia pojazdu jakie się wiążą z tym konsekwencje? Kodeks wykroczeń, Dz. U. 2003 nr 14 poz. 144 Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=24528


Temat: jaki mandat za zlamanie zakazu ruchu w obu kierunkach ?
" />Art. 92 Kodeksu Wykroczeń :P :wink: ">Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. :wink:
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=7062


Temat: Niezastosowanie się do poleceń nadawanych przez... człowieka
" />Zapewne będą tu miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21.12.2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U z 2001 r, nr 5, poz. 43 z póżn. zm) ponieważ zapisy art. 92 kodeksu wykroczeń penalizują jedynie zachowania w ruchu drogowym. Uważam, że pracownik ma pełne prawo do rozmieszczania pojazdów na promie. Jest za to odpowiedzialny, a w grę wchodzi np. prawidłowe obciążenie promu a...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=22524


Temat: Mandat od straży granicznej
94, 95, 98, 99, 100, 108, 145, art. 147 § 2 i art. 153 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.3)); fajnie ale Kodeks Wykroczeń Art. 92 § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany Czy zatem f-cjusz ma prawo wyboru kary ? Czy posiadanie uprawnień do nakładania mandatów jest jednoznaczne z koniecznością ich stosowania ? Czy f-cjusz który odstąpił od ukarania mandatem za wykroczenie z Art. 92 § 1 przekroczył swoje uprawnienia? Pozdrawiam i życzę mądrych prawodawców.
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=970


Temat: ...a ścieżki rowerowe ZASYPAŁO ...
art. 92. § 1. Kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego podlega ... drogowych. Wywody rowerzysty Studenta prawa, że w opisanej sytuacji następujące wyłączenie winy są całkowicie chybione. Uwaga innego Cyklomaniaka, że zarządca drogi zapłaci odszkodowanie odpowiadające sumie wymierzonego mandatu również nie ma oparcia ... pogodowej występować do zarządcy drogi z postulatem o czasowe usunięcie znaku drogowego C-13. Jednakże zarządca drogi nie jest ma obowiązku na podstawie takiego sygnału wdrożyć jakiegokolwiek postępowania, a ewentualne czasowe usunięcie...
Źródło: forum.cyklomaniak.pl/viewtopic.php?t=1638


Temat: pomoc prawna psychotesty
" />Drogi kolego więc tak gdzieś to już pisałem ale jeszcze raz napisze. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1)W tym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu ustanowienia świadectwa kierowcy (Dz. Urz. WE nr L 076, 19.03.2002). Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Art. 39l. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do: 1) kierowania kierowców na: a) szkolenia okresowe, b) badania ... badań lekarskich i psychologicznych; 5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3. 2. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy. 3. Spełnienie przez przedsiębiorcę lub przez inny podmiot wykonujący przewóz drogowy obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Art. 39m. Wymagania, o których mowa w art. 39a-39l, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy.
Źródło: forum.ptforum.pl/viewtopic.php?t=9505


Temat: wykroczenie
§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat ... albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2. Art. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=10702


Temat: Ruch drogowy w strefie zamieszkania - koljena prośba
Witaj Michał! W odpowiedzi na Twojego posta chciałbym przekazać Ci kilka mam nadzieję cennych informacji jakie udało mi się ustalić w konsultacji z kolegami z ruchu drogowego: Zapis z Kodeksu Wykroczeń: art. 92 § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego podlega karze grzywny albo karze nagany. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: Dział I. Przepisy ogólne: art. 1 Ustawa reguluje zasady ruchu drogowego na drogach publicznych oraz strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązuje szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 03.07.2003 roku Ministra Infrastruktury: Droga wewnętrzna: Znak D-40 ‟strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Znaki te umieszcza się ... wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich umieszczenia opartą m.in. na statystyce wypadków drogowych.....Na skrzyżowaniach dróg w strefie ... powinna wyznaczyć miejsca parkowania. Żeby zastosować przepisy z Ustawy Prawo o ruchu drogowym musimy mieć do czynienia ze strefą zamieszkania ‟z Ustawy: strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązuje szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi czyli: żeby egzekwować przepis prawa na tym osiedlu musimy wymóc na administracji oznaczenie wszystkich dróg doprowadzających do niego ruch znakami D-40. Z drogą wewnętrzną jest problem, gdyż nie można tu egzekwować przepisów zawartych w Kodeksie Wykroczeń, poza wykroczeniami związanymi z realnym zagrożeniem. Po ustalenia jak...
Źródło: wspolneosiedla.pl/forum/viewtopic.php?t=12


Temat: Jazda po lesie
ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Jeżeli za ... uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Art. 156. § 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, ... nawiązkę do wysokości 500 złotych. Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny. Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Art. 29. § 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. § 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa ... lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. ciekawe że uchwalono to w 71' USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity), chyba że były jakieś poprawki?
Źródło: atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=921


Temat: Pawtrans, Poniatowa
przyrząd kontrolny działał nieprawidłowo. Kontrolowani kierowcy legitymowali się wypisem z licencji na wykonywanie transportu, którą uzyskała spółka. Wojewódzki inspektor transportu drogowego nałożył na spółkę karę pieniężną. Spółka odwołała się od tej decyzji twierdząc, iż zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, kara pieniężna za nie okazanie wymaganych przez prawo dokumentów może być nałożona jedynie na kontrolowanego, tj. załogę pojazdu, co wynika z protokołu kontroli. Główny inspektor transportu drogowego utrzymał w mocy decyzję uzasadniając to tym, że karze podlega przedsiębiorca a nie kierowcy. Zgodnie bowiem z kwestionowanym przepisem - ten kto wykonuje transport drogowy lub przewozowy na potrzeby własne, naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym, podlega karze pieniężnej. Spółka tę decyzję zaskarżyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd podzielił stanowisko organów inspekcji transportu drogowego i oddalił skargę. Sąd wskazał, że umowa zlecenia, jaką skarżąca spółka zawarła z kierowcami, nie zwalnia jej z odpowiedzialności jako przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. Zlecając kierowcom wykonanie usługi prowadzenia pojazdu może od nich dochodzić roszczeń na drodze cywilnoprawnej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Spółka nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem i skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kasację oddalił. Spółka wniosła skargę konstytucyjną podnosząc, że jako przewoźnik drogowy nie ma żadnych prawnych ani faktycznych możliwości uniknięcia odpowiedzialności administracyjno-karnej w sytuacji, gdy kierujący pojazdem stanowiącym własność przewoźnika, nie ... Wyrok: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prawo do sądu nie zostało naruszone. Skarżąca spółka...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=876


Temat: Miejsce postojowe dla niepe?nosprawnych
sygnałów drogowych, które jednak kilku osobom, widać albo nie są znane (pomimo, że jako kierowcy powinni je znać) albo po prostu są na tyle ... zadufani w sobie, że najzwyczajniej mają ... czas na reakcję zgodną z prawem czyli wezwanie odpowiednich służb i mandatowanie lub na lawetę i holowanie. Podstawa prawna: art. 92§1 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 46 ust. 4 oraz art. 49 ust. 2 pkt. 4 Prawa o ruchu drogowym. Może zatem czytający forum to także i ci parkujących na tych naszych dwóch miejscach dla inwalidów i drugi raz błędu nie...
Źródło: kenbis.pl/forum/viewtopic.php?t=473


Temat: Mandaty dla Motocyklistów
" />Art. 97 kw. Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100zł + 2 pkt karne Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego art. ... poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150zł art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150zł art. 97 albo art. 92 § 1w zależności od miejsca Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub ... - 50 km/h od 300 do 400zł + 8 pkt karnych Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej od 400 do 500zł + 10 pkt karnych art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200zł + 9 pkt karnych art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300zł + 5 pkt karnych art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350zł + 8 pkt karnch art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250zł art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50zł art. 88 Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 51 ust. 4 100zł + 2 pkt karne art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200zł art. 97 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art.60 ust. 1 100zł art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50zł Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300zł Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą: art. 87 ust. 1 art. 94 § 1 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500zł 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300zł art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250zł art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300zł Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: art. 96 § 1 pkt 4 pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50zł Tyle z tzw Taryfikatora Poniżej jeszcze z Kodeksu Wykroczeń Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. § 2. (100) Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 3. (101) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Art. 87. ... § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny. § 3. (104) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. (107) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu...
Źródło: 125.pl/viewtopic.php?t=5997
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates